MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Indeks jakości powietrza

Na stronie startowej została zaimplementowana mapa, na której w postaci indeksów jakości powietrza został odzwierciedlony poziom zanieczyszczeń na poszczególnych stanowiskach pomiarowych.

Na mapie wizualizowane są dane w postaci:
  • Ogólnego indeksu jakości powietrza, obliczonego dla wyników pomiarowych dla kliku zanieczyszczeń z danej stacji, mierzonych metodą automatyczną
  • Indywidualnych indeksów jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń
Ogólny indeks jakości powietrza przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia.
Jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, oba indeksy są obliczane na podstawie wyników z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz.
 
Dla indywidualnych indeksów jakości powietrza zostały określone progi zmienności stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w zależności od kategorii indeksu
 
Indeks jakości powietrza
SO2 [µg/m3]
NO2 [µg/m3]
CO [µg/m3]
PM10 [µg/m3]
PM2,5 [µg/m3]
O3 [µg/m3]
C6H6 [µg/m3]
Bardzo dobry
0–50
0–40
0–3 000
0–20
0–13
0–70
0–6
Dobry
50,1–100
40,1–100
3 001–7 000
20,1–50
13,1–35
70,1–120
6,1–11
Umiarkowany
100,1–200
100,1–150
7 001–11 000
50,1–80
35,1–55
120,1–150
11,1–16
Dostateczny
200,1–350
150,1–200
11 001–15 000
80,1–110
55,1–75
150,1–180
16,1–21
Zły
350,1–500
200,1–400
15 001–21 000
110,1–150
75,1–110
180,1240
21,1–51
Bardzo zły
>500
>400
>21 000
>150
>110
>240
>51
 
 Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa
 
 
Kategoria Informacja zdrowotna
Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenie dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Dostateczny Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrawałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienie zmian m. in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.